Garantie Voorwaarden Afdrukken E-mail

 3 Maanden Motor / Versnellingsbak Garantie Voorwaarden

AutoUnit.nl geeft volgens pakket 3 maanden garantie op het draaiende gedeelte van de motor, distributie en de versnellingsbak. De garantietermijn wordt berekend vanaf de datum van aflevering zoals vermeld op de faktuur.


U heeft wel garantie op:

  • Motor : het kapot gaan van de drijfstang, zuigers, lagers en kleppen
  • Distributie : het kapot gaan van de distributieriem/ketting waardoor schade ontstaat aan de motor, alleen indien de riem tijdig en volgens schema van de fabrikant is vervangen (aantoonbaar)
  • Versnellingsbak : zowel automatische transmissie als handgeschakelde

 

U heeft geen garantie op:

  • Alle onderdelen die niet vallen onder motor, distributie en aandrijving
  • LPG en Airco installaties – compleet
  • Cruise controls, autotelefoons, navigatie apparatuur, alarmsystemen
  • In- en uitlaatsysteem, inclusief turbo’s en intercoolers
  • Koppakking
  • Koppelingsplaten en drukgroep 

 BOVAG-Garantiebewijs / Voorwaarden 

 

Op deze pagina vindt u de bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs en een korte uitleg 


Bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs 

 

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na 

afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende recht- 

verkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet 

handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. 

 

2.  De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet 

waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode  

ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel  

voor rekening van de verkoper. 

 

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke 

onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van  

de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder  

de garantie. 

 

4.  Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, 

verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn 

verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming 

aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. 

 

5.  Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische 

Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van  

de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen 

en brandstof etc.). 

 

6.  De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, 

tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de 

koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte 

gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland 

plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders 

uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper 

geldende prijspeil. 

 

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken 

ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten 

hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. 

 

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio  

en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht  

en daaruit voortvloeiende defecten. 

 

9. BOVAG Bemiddeling. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie 

dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een 

oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het ANWB/BOVAG Bemiddelingsbureau, 

postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, telnr. 0900 269 22 68, 35 eurocent/min. Dit bureau 

zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens 

een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. 

 

10. Geschillenregeling: 

a.  Is de in het vorige lid genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper niet 

de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper het geschil schriftelijk aanhangig 

maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies, 

p/a Postbus 90600 te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR te Den Haag). 

In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper het geschil binnen zes  

weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij  

de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door  

BOVAG is bemiddeld, dient de koper uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper de 

klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig 

te maken. 

b. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend  

advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis  

wordt gebracht. 

c.  Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de 

koper een vergoeding verschuldigd. 

d.  Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien 

meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op  

de gewone rechter is gedaan. 

 

11. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden 

indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de 

daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken  

na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan.  

De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 

910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen  

groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het 

maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere  

wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, 

waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. 

 

12. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van 

faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur 

keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 EURO per geschil uit en geldt de 

garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt  

bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is. 

 

13. Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG garantie is afgegeven door een bij BOVAG 

aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt:  

4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO 

maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. 

 

14. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd. Deze garantiebepalingen 

zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader 

van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ)van de Sociaal-Economische Raad. 

BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat daarover overleg is 

gepleegd met deze organisaties.